Polityka prywatności / Klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych podanych przy nawiązaniu z nami kontaktu,
zawarciu umowy lub w trakcie jej wykonywania, jest spółka P&S DEVELOPMENT Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku, Uranowa 5C / 25
80-041 Gdańsk , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000866989, posiadająca
NIP: 5833410279 oraz REGON: 387388748.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawach
ochrony Twoich danych osobowych przez:
– formularz kontaktowy na stronie [www.apartrade.pl];
– drogą e-mailową [biuro@apartrade.pl];
– pod numerem telefonu [+48 789371717];
– pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje
dane:

 1. w celu kontaktu z Tobą na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania z nami
  kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu zawarcia umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, umowy
  deweloperskiej, umowy sprzedaży lub innej umowy wchodzącej w zakres naszej
  działalności na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą lub w odpowiedzi
  na Twoją ofertę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu wykonania umowy o świadczenie oferowanych przez nas usług, umowy
  deweloperskiej, umowy sprzedaży lub innej umowy wchodzącej w zakres naszej
  działalności, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
  c RODO);
 5. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej
  optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy
  o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego
  prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
  uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
  wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
  realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO);
 8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
  interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów
  z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
  bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  IV. Prawo do sprzeciwu
 10. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
  danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
  będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne
  prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
  i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń.
 11. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
  danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa,
  zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  V. Okres przechowywania danych
 12. Twoje dane osobowe wynikające z nawiązania z nami kontaktu mogą podlegać archiwizacji.
  Masz prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś
  (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej
  archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obronę przed
  potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. Okres przechowywania danych wynikających
  z  nawiązania z nami kontaktu nie będzie dłuższy od okresu, w którym mogą ujawnić się
  roszczenia związane z nawiązaniem z nami kontaktu, czyli przez 10 + 1 lat od końca roku,
  w   którym nawiązałeś z nami kontakt, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres
  przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
  chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty
  usunięcia danych dla kontaktów nawiązanych w danym roku.
 13. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres,
  w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10+1 lat od końca
  roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia
  roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili
  i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia
  danych dla umów kończących się w danym roku.
 14. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
  możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu
  lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  VI. Odbiorcy danych
  Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy,
  np.   firmy budowlane, księgowe, prawnicze, informatyczne, jak również podmioty powiązane
  z nami kapitałowo.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w określonym zakresie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne
do nawiązania z nami kontaktu, zawarcia umowy lub jej wykonania.